Prostorna obilježja lokacija koje naseljavaju Romi

Podaci prikupljeni u okviru Atlasa romskih naselja korišteni su za prikaz prostornih obilježja područja veće koncentracije Roma u istraživanim općinama i gradovima. Područja naseljena Romima podijeljena su na lokacije unutar naselja, lokacije na rubu naselja i izdvojena romska naselja, uzimajući u obzir kriterije prostornog položaja u odnosu na administrativna naselja, broja Roma na lokaciji i dostupnosti infrastrukturnih i socijalnih sadržaja. Jedinice lokalne samouprave u kojima nije ukazano na određeni stupanj segregacije ili izolacije romskog stanovništva kategorizirane su kao područja raspršene naseljenosti Roma, unutar kojih Romi žive integrirano s većinskim stanovništvom.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte