Broj osnovnoškolaca Roma po općinama i gradovima uključenim u Atlas

Podaci prikupljeni u okviru Atlasa romskih naselja korišteni su za prikaz broja Roma koji polaze osnovnoškolske ustanove u promatranim općinama i gradovima. Podaci dobiveni od strane odgojno-obrazovnih ustanova grupirani su u razrede s obzirom na broj Roma osnovnoškolaca. Tek u nekolicini općina i gradova je ukazano na veći broj Roma koji pohađa osnovnu školu (Đurđevac, Slavonski Brod, Darda, Sisak, Kutina, Rijeka). Spomenuti podaci ukazali su i na škole koje su angažirale romske pomagače u nastavi.

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015., podaci dobiveni od odgojno-obrazovnih ustanova i ureda državnih uprava

Preuzimanje karte