Broj Roma po županijama Atlasa 2015.

Podaci Popisa stanovništva 2011. korišteni su za prikaz broj Roma po županijama koje su uključene u Atlas romskih naselja. Iako su rezultati službenog popisa tek naznaka stvarnog stanja o broju Roma zbog velikog postotka neizjašnjavanja pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, službeni podaci korišteni su kao indikativan prikaz romske populacije po županijama. Unutar županija istraživanih u okviru Atlasa najmanji broj stanovnika Roma ima Koprivničko- križevačka županija (925), a najveći Međimurska županija (5.107).

* izvor podataka: Atlas romskih naselja 2015.

Preuzimanje karte