Nezaposlenost Roma prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2015.

Podaci prikupljeni od područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prikazuju ukupnu evidenciju nezaposlenih Roma u istraživanim županijama. U odnosu na evidenciju zaposlenih, broj prijavljenih nezaposlenih Roma je znatno veći. Najveći broj nezaposlenih Roma evidentiran je u Osječko-baranjskoj županiji (915), a najmanji u Brodsko-posavskoj županiji (121).

* izvor podataka: Hrvatski zavod za zapošljavanje